Köpvillkor

juridiska mallar, fakturor, affärsrådgivning

 

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Expert 24 säljer dokumentmallar, i det följande benämnda Produkten eller Produkterna, via Internet på webbplatsen www.espert24.se, i det följande benämnd Webbplatsen. Dokumentmallarna kan köpas av såväl privatpersoner som juridiska personer. Den som köper en mall benämns i det följande för Kunden .

Tjänsten fungerar på så sätt att Kunden väljer en eller flera Produkter på Webbplatsen varefter Kunden via vald betalningsförmedlare betalar för Produkten eller Produkterna. När betalningen kommit Expert 24  tillhanda erhåller Kunden per automatik ett e-postmeddelande från Expert 24. I detta e-postmeddelande finns en eller flera länkar till den Produkt eller de Produkter som Kunden förvärvat. Via denna länk eller länkar kan Kunden därefter ladda ner Produkten eller Produkterna till den dator, mobiltelefon eller motsvarande som Kunden själv väljer.

PRIS
Mervärdesskatt utgår inte vid köp av Produkt på JuridiskaMallar.se.

BETALNINGSSÄTT
Betalning för Produkt sker tryggt och enkelt via betalningsförmedlaren Stripe. Via Stripe kan Kunden betala med sitt Visakort, MasterCard eller American Express. Stripe håller mycket höga säkerhetskrav och är PCI-certifierat i högsta klassen. All trafik krypteras genom SSL och sker direkt mellan Kundens kortutfärdare och betalningsförmedlaren.

LEVERANS AV PRODUKT
Kunden erhåller köpt Produkt genom att ladda ner Produkten via en länk som Kunden erhåller från JuridiskaMallar. Kunden erhåller länken dels direkt via Webbplatsen efter det att betalning erlagts dels via ett e-postmeddelande som skickas omedelbart efter det att Kunden erlagt betalning.

FÖRSENAD LEVERANS
För det fall att Kund senast inom tio (10) minuter efter det att betalning erlagts inte erhållit en fungerande länk för kunna ladda ner köpt Produkt ska Kunden omgående underrätta JuridiskaMallar per e-post info@juridiskamallar.se. JuridiskaMallar förbinder sig därvid att snarast möjligt tillse att Kunden erhåller köpt Produkt.

Har Kunden inte erhållit köpt Produkt senast inom 48 timmar efter det att Kunden underättat JuridiskaMallar enligt föregående stycke och dröjsmålet inte beror på omständigheter utanför JuridiskaMallars kontroll har Kunden rätt att kräva återbetalning av det belopp som erlagts för Produkten.

ANVÄNDANDE AV PRODUKT
Användandet av dokumentmallar inom juridik förutsätter att den som använder sig av dokumentmallen har tillräckliga kunskaper inom det rättsområde som dokumentmallen avser. En dokumentmall kan aldrig i något avseende ersätta juridisk rådgivning från en advokat eller annan jurist utan är istället ett verktyg som underlättar och påskyndar arbetet med upprättandet av ett dokument för den som har de juridiska kunskaper som krävs.

Är Kunden det minsta osäker på om Kunden har tillräckliga förkunskaper för att kunna använda sig av och anpassa Produkten rekommenderas Kunden att istället anlita juridiskt biträde i form av advokat eller annan jurist med specialisering på det aktuella rättsområdet.

TILLHANDAHÅLLANDE AV SUPPORT
Till vissa Produkter tillhandahåller JuridiskaMallar support. Via supporten kan Kunden per e-post få hjälp med att fylla i sin dokumentmall. JuridiskaMallar tillhandahåller dock inte någon juridisk rådgivning och den support som tillhandahålls av JuridiskaMallar ska således inte i något avseende anses vara juridisk rådgivning. Är Kunden i behov av juridisk rådgivning rekommenderas Kunden att kontakta advokat eller annan jurist.

Den support som JuridiskaMallar tillhandahåller utgörs av biträde med hur man rent språkligt kan formulera sig för att uttrycka sig på ett korrekt och tydligt sätt i en viss dokumentmall.

REKLAMATION OCH FEL I PRODUKT
Anser Kund att köpt Produkt är felaktig ska Kunden så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet meddela detta per e-post på info@juridiskamallar.se till JuridiskaMallar.

ÅNGERRÄTT
Enligt distansavtalslagen har en konsument rätt att returnera beställda felfria produkter utan att ange någon anledning. Vid köp av Produkt på Webbplatsen sker dock omgående leverans av Produkten vilket likställs  med att Kunden som användare har samtyckt till att leverans av tjänst påbörjas under ångerfristen vilket medför att ångerrätt inte kan göras gällande.

Föreligger fel i av Kunden köpt Produkt åtar sig JuridiskaMallar att återbetala ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt för Produkten. Återbetalning ska ske senast inom fem (5) dagar från det att fel konstaterats.

JuridiskaMallar svarar aldrig för följdskador till följd av fel i Produkt och JuridiskaMallars ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga det belopp som Kunden erlagt för Produkten.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
JuridiskaMallar förbinder sig att inte upplåta eller överlåta Kunds personuppgifter till annan. JuridiskaMallar kan dock använda personuppgifterna för att göra utskick eller på annat sätt informera Kund om JuridiskaMallars produkter och tjänster.

Kund har alltid rätt att begära att Kundens personuppgifter raderas. JuridiskaMallar förbinder sig därvid att följa Kundens begäran såvida inte JuridiskaMallar enligt lag är skyldig att behålla uppgifterna.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Väljer Kunden att hänskjuta en tvist till Allmänna Reklamationsnämnden förbinder sig JuridiskaMallar att följa nämndens beslut och rekommendationer i ärendet.

UPPHOVSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER
Allt innehåll på Webbplatsen är skyddat enligt upphovsrättsliga regler. Genom förvärvet av en Produkt erhåller Kunden en rätt att använda Produkten som förlaga till ett juridiskt dokument. Kunden äger inte utan JuridiskaMallars uttryckliga och skriftliga samtycke överlåta eller upplåta denna rätt till annan. Kunden äger inte heller rätt att mångfaldiga Produkten.